بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

چکیده

جنس Salvia متعلق به خانواده Lamiaceae است که شامل گونه­های متعددی می­باشد. در طب سنتی و در تجارت به خصوص در تولید اسانس و به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذا، مریم گلی کبیر (Salvia sclarea L.) مورد استفاده قرار می­گیرد. محل پراکنش این گیاه، حوزه مدیترانه و ایران معرفی شده است. اسانس یا مواد استخراج شده از قسمت­های هوایی این گیاه، اثرات بسیاری در درمان بیماریها به عنوان مثال مسکن، ضد التهاب، آنتی اکسیدانت، ضد قارچ و ضد باکتری دارد. در این تحقیق القای جوانه و باززایی شاخه در شرایط درون شیشه­ای با استفاده از ریزنمونه­های مختلف (گره، نوک شاخه، هیپوکوتیل و کوتیلدون) در گیاه مریم­گلی­کبیر مورد مطالعه قرار گرفت. القای جوانه و باززایی شاخساره در محیط پایه MS تکمیل شده با 6- بنزیل آمینو پورین (BAP)، تیدیازورون (TDZ) و کینتین (Kin)  درغلظت­های مختلف (0، 2/2، 4/4 و 8/8 میکرومولار)، در ترکیب با ایندول 3- استیک اسید (IAA) (0 و 1/1 میکرومولار) بدست آمد. در بررسی اثر نوع ریزنمونه بر جوانه القاشده و شاخه باززایی شده، مشاهده شدکه بیشترین تعداد جوانه القاشده و شاخه باززایی شده به ترتیب با میانگین 531/25 و 934/17 (جوانه و شاخه در هر تیمار) در ریزنمونه گره در محیط حاوی TDZ بدست آمد و کمترین میانگین جوانه القاشده (625/4 جوانه در هر تیمار) و شاخه باززایی شده (312/3 شاخه در هر تیمار) در ریزنمونه نوک شاخه در محیط حاوی Kin بدست آمد. در بررسی اثر نوع و غلظت تنظیم کننده­های رشد گیاهی بر القای جوانه و باززایی شاخه، بیشترین میانگین جوانه القاشده (187/37 جوانه در هر تیمار) در غلظت 4/4 میکرومولار TDZ و بیشترین میانگین شاخه باززایی شده (053/26 شاخه در هر تیمار) در غلظت 8/8 میکرومولار TDZ در ریزنمونه گره تولید گردید. کمترین میانگین جوانه القاشده (1) و شاخه باززایی شده (1) در محیط کنترل و در ریزنمونه نوک شاخه تعیین گردید. شاخه های باززاشده در محیط ½ MS و MS تکمیل شده با غلظت های مختلف IAA و IBA (0، 5/0 و 1 میلی­گرم در لیتر) در طی 4 هفته، ریشه دار شدند. مقایسه میانگین­ها نشان داد که هورمون IAA با مقدار 5/0 میلی­گرم در لیتر با میانگین 55/2 ریشه، حداکثر میانگین تعداد ریشه را تولید کرد و حداقل میانگین تعداد ریشه در هورمون IBA با مقدار 5/0 میلی­گرم در لیتر با میانگین 52/1 مشاهده گردید. در مقایسه میانگین اثرات تیمار هورمونی بر طول ریشه مشخص شد که تیمار شاهد با میانگین 65/5 سانتی­متر، بیشترین میانگین طول ریشه را داشت و تیمار IAA (1 میلی­گرم بر لیتر) با میانگین 08/3 سانتی متر، کمترین میانگین طول ریشه را داشت. گیاهچه های ریشه دارشده در محیط ترکیبی پیت و پرلیت به نسبت (3به 1) و با رطوبت 100 درصد و با 90 درصد زنده­مانی در شرایط گلخانه سازگار شدند.

  دانلود پایان نامه رشته فناوری اطلاعات: مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیکهای داده‌کاوی

کلمات کلیدی: مریم گلی کبیر، باززایی مستقیم، ریزنمونه، TDZ، القای ریشه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)