بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

امروزه، عقیده بر این است که سازمان ها بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقیق برنامه ها، امکان ادامه حیات ندارند. برنامه‌ریزی برای دستیابی به اثربخشی در عملکردها و وظایف، مستلزم آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای آتی و پیش‌بینی شیوه مواجهه با آنهاست.تصور بر این است که در کشور ما،روابط عمومی در سازمان های غیر دولتی از کارایی و اثربخشی بهتری برخوردارند. علت این امر این است که در چنین مجموعه هایی به روابط عمومی اهمیت ویژه ای قائل هستند. آنان برای مشتری یابی و نیز ارتباط موثر با مخاطبان در جستجوی راه های بهتر، خلاقیت، نوآوری و بالاخره اثربخشیهستند وبرای دستیابی به این امر، کارشناسان ورزیده و مبتکر روابط عمومی را به کار می گیرند تا از این فرصت به نفع مجموعه خود استفاده نمایند تا مقوله بهره وری و نیز اثربخشی برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهند. در غیر این صورت در رویاروی با رقبا از قافله بازمی مانند و سازمان خود را با بحران های متعددی مواجه می کنند. اما روابط عمومی ها در سازمان های دولتی؛ با وجود داشتن امکانات بیشتر، معمولا بازدهی و کارایی مطلوب تری نداشته وبه مفهوم اثربخشی در برنامه های خود توجه شایانی ندارند.

در این تحقیق به دنبال شناسایی برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی در سازمان های دولتی بوده و متناسب با هر وظیفه و کارکردی، انجام و اجرای صحیح وارزیابی آن برنامه، به عبارتی کارایی و اثربخشی آن را جویا شده و با شناسایی سطح و قوت و ضعف آن عملکرد، به نتایج خاصی دست پیدا کردیم.

  پایان نامه رشته حسابداری: رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای اجرایی نمودن ارزیابی این مفهوم، فعالیت ها و عملکرد های روابط عمومی را دسته بندی کرده و در شاخه های متعددی از قبیل فعالیت های ارتباط رسانه ای، نمایشگاهی و تبلیغاتی، انتشاراتی، ارتباطات مردمی، تحقیقاتی و پژوهشی، امور آموزش و برنامه ریزی تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار دادیم.

هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور  بوده و به اهداف کاربردی از قبیل دستیابی به عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها، شناسایی کمبود ها و نواقص عملکردی و عوامل  موجد آنها درروابط عمومی ها  و مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها پرداخته است.

روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همچنین پیمایشی و نیز در قسمتی مطالعات اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان روابط عمومی سازمان های معتبر دولتی  و شاغل در شهر تهران می باشند.

بعد از تجزیه و تحلیل فرضیات با استفاده از آزمون معنی داری کاسکور پیرسون و آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد که بین همه متغیر های مستقل و وابسته بررسی شده در فرضیات تحقیق رابطه معنی دار وجود دارد. یعنی اثربخشی با هر یک از مفاهیمی ازقبیل فعالیت های ارتباط رسانه ای، نمایشگاهی و تبلیغاتی، انتشاراتی، ارتباطات مردمی، تحقیقاتی و پژوهشی و فعالیت های امور آموزش و برنامه ریزی در ارتباط معنی داری قرار داشته و هر یک از متغیر های نام برده می توانند در کاهش و یا افزایش اثربخشی روابط عمومی نقش موثری داشته باشند.

 در ارتباط با فرضیات تحقیق نیز که با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفتند می توان گفت به ترتیب فرضیات زیر با بیشترین میزان همبستگی مورد تایید قرار گرفتند. رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های انتشارتی با همبستگی 787/0 و فرضیه رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های آموزش و برنامه ریزی با همبستگی 759/0 و رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های تحقیقاتی با  724/0 و نیز رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های نمایشگاهی و تبلیغاتی با 692/0  و همچنین دو فرضیه رابطه بین رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های ارتباطی و رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های ارتباط مردمی به ترتیب با همبستگی 654/0 و 577/0 . اما پنج فرضیه بعدی که به بررسی رابطه بین اثربخشی با چالش های روابط عمومی در ایران می پرداخت هیچکدام دارای همبستگی مثبت نبوده و به عبارتی فاقد همبستگی بودند. مفاهیمی از قبیل رابطه بین اثربخشی درروابط عمومی و کمبود کارکنان متخصص، رابطه بین اثربخشی روابط عمومی ها و ابهام جایگاه تشکیلاتی، رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و کمبود امکانات روابط عمومی و نیز رابطه بین اثربخشی روابط عمومی ها و ضعف ارتباط با عامه مردم دارای همبستگی منفی بودند.

  تحلیل بافت شهر اردبیل-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

 

هدف کلی

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

اهداف کاربردی

* دستیابی به عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها

* شناسایی کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها درروابط عمومی ها

* مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها

* اخذ و به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور