بررسی جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هدف کاربردی:

استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی ، انتظامی وقضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی

7) سوالات تحقیق:

الف) سوال اصلی:

سوال اصلی1- آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟

ب) سوال های فرعی:

فرعی 1- قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتمام ورزد؟

فرعی 2- آیا سیاست جنایی ایران در کنترل ، کاهش و یا مهار آمار قاچاق زنان موثر بوده است؟

فرعی 3- آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟

فرعی 4- آیا سیاست جنایی ایران در برابر قاچاق زنان سیاستی سرکوبگرانه است؟

فرعی 5- تدابیر پیشگیرانه ای که در رویارویی با قاچاق زنان کارساز هستند ، کدام ها هستند؟

8) فرضیه های تحقیق:

فرضیه ی اصلی:

فرضیه ی اصلی1-سیاست جنایی ایران در خصوص این جرم در تمامی ابعاد با اسناد بین المللی همسو نیست.

 

 

فرضیه های فرعی:

فرعی 1- تنها جرم انگاری این جرایم کافی برای مبارزه با این جرم نمی باشد و این نوع قانونگذاری بدون پیش بینی تدابیر پیشگیرانه بیهوده می باشد.

فرعی 2- سیاست جنایی ایران در کاهش و یا مهار جرم قاچاق زنان چندان موثر نبوده و دارای نقاط ضعفی هم می باشد.

فرعی 3- در سطح بین المللی اسناد وکنوانسیون های بین المللی و منطقه ای در این زمینه تصویب شده است ولی متاسفانه ما همواره شاهد این پدیده شوم در سطح بین المللی هستیم.

  دانلود پایان نامه ارشد : تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی

فرعی 4- سیاسب جنایی ایران در قبال قاچاق زنان سیاستی سرکوب گرانه و امنیت گرا است.

فرعی 5- پیشگیری های وضعی و اجتماعی از جمله تدابیر برجسته ای هستند که در رویارویی با قاچاق زنان می توانند کارساز باشند.

9) روش پژوهش:

در این پژوهش مورد استفاده ، توصیفی-تحلیلی می باشد. بدین ترتیب که ابتدا به توصیف جرم قاچاق انسان پرداخته شده است و سپس به فراخور موضوع تحلیل قوانین داخلی و اسناد بین المللی مرتبط و تشریح ارکان جرم مذکور و واکنش های اجتماعی به آن از یک سو و فرآیند رسیدگی به این جرایم از دیگر سو پرداخته شده ودر آن مطالعات کتابخانه ای و استفاده از داده های موجود در شبکه جهانی اینترنت ، بهره ی فراوان برده شده است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق:

1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.

2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم

4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم

5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.

6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.

6) هدف کاربردی:

استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی ، انتظامی وقضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی

  دانلود پایان نامه بررسی رعایت استاندارهای زیست محیطی بر محتوای اطلاعاتی جریان وجوه نقد عملیاتی

7) سوالات تحقیق:

الف) سوال اصلی:

سوال اصلی1- آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟

ب) سوال های فرعی:

فرعی 1- قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتمام ورزد؟

فرعی 2- آیا سیاست جنایی ایران در کنترل ، کاهش و یا مهار آمار قاچاق زنان موثر بوده است؟

فرعی 3- آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟

فرعی 4- آیا سیاست جنایی ایران در برابر قاچاق زنان سیاستی سرکوبگرانه است؟

فرعی 5- تدابیر پیشگیرانه ای که در رویارویی با قاچاق زنان کارساز هستند ، کدام ها هستند؟